Inhoudelijke focus

De Noordzee is een complex ecosysteem met bestaande gebruiksfuncties. Hieraan willen we een nieuwe gebruiksfunctie toevoegen: het opwekken van duurzame energie. Tegelijkertijd wordt de productie en infrastructuur van conventionele (fossiele) brandstoffen gefaseerd afgebouwd. De uitdaging is: hoe kunnen we tot een maatschappelijk inspirerend en gedragen ontwikkeling komen waarin de Noordzee een belangrijke rol speelt als duurzame energiebron? Het NSE-Lab richt zich daarbij op 3 dominante perspectieven:

 1. Hoe kan de ontwikkeling van duurzame energie infrastructuur leiden tot ecologische versterking van het Noordzee-ecosysteem?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat er een gevoel van co-eigenaarschap ontstaat (van betrokkenen en samenleving) bij de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron?
 3. Hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkeling door betrokkenen wordt ervaren als een vorm van co-governance, waarin publieke en private partijen samen ontwikkelen en besturen?
image
image

Ontwikkeling Lab

Het MVI North Sea Energy Lab (NSE-Lab) is in september 2016 gestart en loopt door tot tenminste 1 oktober 2017. Samen met een kleine groep stakeholders (zie ‘Deelnemende partijen’) verkennen we op dit moment het gehele stakeholderveld, zoeken contact met relevante organisaties en deelnemers, en onderzoeken hun commitment voor deelname. Daarnaast zoeken we samen met werkgroepen en experts welke maatschappelijke innovaties belangrijk zijn om de Noordzee als duurzame energiebron te ontwikkelen.

Methodiek Social Lab

Het onderliggende innovatieraamwerk van de Social Lab-methodiek wordt ook wel Theorie-U genoemd, vanwege de ‘U-beweging’ waartoe deelnemers worden uitgenodigd. Bij simpele problemen is vaak direct een oplossing te bedenken; bij complexe uitdagingen is veelal eerst een dieper en breder begrip nodig, een ‘afdalen in de U’, voordat nieuwe commitments en ideeën vorm krijgen. De methodiek is ontwikkeld door Reos Partners, in nauwe samenwerking met MIT Sloan School of Management (VS).

image
image

Deelnemende partijen

 • Opdrachtgevers: Topsector Energie – MVI Energie programma en RVO.nl
 • Procesbegeleiding: Reos Partners
 • Convening Group: NWEA, Provincie Zuid-Holland, RVO.nl, TKI Wind op Zee, TNO, Nogepa
  In de Convening Group nemen partijen deel die de strategische richting van het Lab mede bepalen en co-eigenaarschap nemen voor de uitkomsten.
 • Stakeholders: provincies, ministeries, branche-organisaties (vissers, offshore-bedrijven, windsector), Tennet, havenbedrijven, natuur- en milieu- organisaties.
  Deze groep stakeholders neemt deel in zogeheten Lab-sessies; hiermee zoeken we regelmatig contact.

Interesse in deelname?

Deelname aan het Lab is op uitnodiging, maar we verwelkomen graag partijen die mede-eigenaarschap willen nemen voor het vraagstuk van duurzame energie op de Noordzee en een waardevol perspectief kunnen inbrengen in de samenwerking. Doe mee

image
image

Meer informatie

Factsheet NSE-Lab

Social Lab Methodiek

Voorbeelden van labs, begeleid door Reos Partners, die werken volgens dezelfde methodologie:

 • het eLab, gestart door het Rocky Mountains Institute, dat focust op de transformatie van het Amerikaanse elektriciteitsnet
 • diverse labs (o.a. Sustainable Food Lab)